29 september 2006

Boerenbedrog

De campagne van 11.11.11 die binnenkort wordt gelanceerd valt niet in goede aarde bij de Boerenbond. De affiche toont een Afrikaan met een ui in de mond, met als bijhorende slagzin "Stop de verstikkende voedselexport naar het zuiden". De slagzin dat het de schuld is van de Vlaamse landbouwers dat boeren in arme landen niet kunnen overleven, is allang achterhaald, sneert Boerenbond- voorzitter Noel Devisch in Boer en Tuinder. De vakorganisatie heeft dat in een gepeperde brief laten weten aan 11.11.11. Bij de voorbereiding over de campagne van dit jaar was ook Ieder voor Allen- de NGO onder de koepel van de Boerenbond – betrokken. Al snel bleek de bereidheid om constructief samen te werken niet aanwezig. Uiteindelijk is een campagnedossier opgesteld dat bij nadere ontleding één groot boerenbedrog blijkt te zijn”, aldus Devisch, in zijn brief aan 11.11.11. Wij vinden dat de voorzitter van de Boerenbond meer dan gelijk heeft. Wij vinden het onbetamelijk de Vlaamse landbouwers de schuld te geven voor de honger in de wereld. Om één en ander aan te klagen vond ons gemeenteraadslid, Ivo de Cock, het opportuun deze zaak aan te kaarten in de gemeenteraad van 26 september. Zijn voorstel: de geldelijke steun aan 11.11.11. opschorten om op die wijze druk uit te oefenen op 11.11.11. De gemeente steunt namelijk 11.11.11 (5.541 euros verleden jaar met daarbij een gratis woning aan de Kaaistraat). Omdat de Boerenbond altijd verbonden geweest is met de CVP, nu CD&V, konden wij normaal gezien verwachten dat deze partij de voorzitter van de Boerenbond zou steunen. Maar wij doolden....

De schepen voor ontwikkelingssamenwerking, De Blieck van de CD&V, las het doodvonnis voor via een brief van het 11.11.11. comité waarbij de boeren het onderspit moesten delven. Gewezen burgemeester, Rollier, betreurde de ongelukkige benadering van 11.11.11. Maar ook hij viel voorzitter Devisch af. Uitgerekend hij die gans zijn leven als veearts goed zijn brood verdiend heeft met de boeren vond het nodig de boeren na te trappen door 11.11.11. te steunen. En omdat bij verraad de haan driemaal moet kraaien, betreurde ook burgemeester Stany De Rechter, de ongelukkige campagne van 11.11.11. Maar ook hij gaf zijn steun liever aan 11.11.11. dan aan de boeren. De bevriende Boerenbond werd met alle linkse en linke politiek correcte dooddoeners als zondebok in de woestijn gestuurd. Wij hadden beter moeten weten, bij een samenscholing van CD&Vers, zijn de farizeeërs nooit ver weg.

27 september 2006

Kostprijs migratie

Jaren geleden verdedigde Jaak van den Broeck, van het Vlaams Belang,een door hem ingediend voorstel om de meerkost te berekenen van de immigratie. Ondanks de redelijkheid van zijn voorstel, kreeg Jaak de hele politiek correcte meute over zich heen. De arme man werd verketterd, verweten voor racist en er van beschuldigd de vreemdelingen te ontmenselijken.
Ondertussen werd in Frankrijk berekend dat de toestroom van vreemdelingen een méérkost oplevert van 24,2 miljard Euro. Op een bevolking van 60,6 miljoen inwoners is dat 400 Euro per inwoner of 16.000 oude Belgische Franken. Als wij er van uitgaan dat dit bedrag in België zeker niet lager zal zijn, komen wij aan een kostenplaatje voor Stekene met zijn 6.856 inwoners van 269.696.000 fr.
Dat is ongeveer het bedrag dat de inwoners van Stekene nu betalen aan gemeentebelastingen!

23 september 2006

Modelstaat

De Belgische “modelstaat” die Guy Verhofstadt ons beloofde, hebben wij niet gekregen. Maar het moet gezegd, er wordt aan “gewerkt”, ten minste voor top criminelen. Na de ontsnapping van Erdal was het de beurt aan Kaplan en de beruchte Albanese gangster Victor Hoxha en om het plaatje compleet te maken de “monsterontsnapping” van 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde. De ‘monsterontsnapping’ is het resultaat van een opeenstapeling van blunders. “Enige tijd geleden zijn door het gevangeniswezen nieuwe sloten aangekocht, maar die zouden pas tegen september geïnstalleerd worden: ze moesten nog in de juiste kleur geschilderd worden…”, bericht Het Laatste Nieuws. Het was dan ook een koud kunstje voor twee Oost-Europese gangsters om het slot van hun cel te forceren. “Gewapend met enkele spiegelscherven en een mes trokken de gangsters daarop naar een bureau waar ze de drie aanwezige cipiers bedreigden. Het mes vonden ze… in hun cel”, gaat de krant verder. Dat Hoxha België tot zijn jachtdomein en dat van zijn bende had uitgeroepen, was een wijze gok. Gangsters kunnen hier op verbazend veel begrip rekenen en zelfs een aanpak met fluwelen handschoenen. Tegen de uitdrukkelijke adviezen van de procureur in werd Hoxha na 8 jaar vervroegd vrijgelaten door minister van justitie Laurette Onkelinx. Voorwaarde was dat Hoxha zich niet meer in België zou vertonen.

Maar, wat blijkt? Hoxha streek deze zomer opnieuw neer in Antwerpen en wellicht niet om een “terrasje te doen”… Politie en parket wilden de man oppakken en hadden een operatie opgezet met informanten, observatie- en speciale politie-eenheden. Maar die actie moest wel te verantwoorden zijn, besliste het parket.

Dus werd bij het kabinet van Onkelinx gepolst hoelang Hoxha zou worden opgesloten. Het kabinet liet daarop droog weten: “Als de veroordeelde gangster Victor Hoxha in België wordt gearresteerd, komt hij onmiddellijk in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating”. Waarop politie en parket het voor bekeken hielden en Hoxha lieten lopen. Hieruit mag blijken dat België alles behalve een modelstaat is...

Ook in Stekene zijn onze bestuurders van CD&V en Gemeentebelangen niet veel beter.

Modelgemeente Stekene

In 1996 bij de gelegenheid van 150 jaar rijkswacht konden wij in de kranten lezen dat zware diefstallen de grootste uitdaging waren voor Stekene voor de komende jaren. Sedertdien werd de rijkswacht afgeschaft en kregen wij een politiehervorming die er voor gezorgd heeft dat er nog minder agenten op straat te zien zijn. De dieven kregen vrij spel, want er waren geen pottenkijkers. Het aantal diefstallen steeg van 215 in 1996 naar 737 in 2000 of maar liefst 340% meer in 4jaar tijd. Sedertdien werden de misdaadcijfers aangepast aan de wensen van onze “beleidsvoerders” en worden zij niet langer vermeld in de gemeentelijke jaarverslagen.

Dat misdaadbestrijding geen prioriteit is in Stekene tonen de begrotingscijfers. Voor de begroting van 2004 werd er gemiddeld in Vlaanderen per inwoner 111 euro voorzien. Voor Stekene was dat 57,52 euro of de helft van het Vlaamse gemiddelde.

Het aantal agenten, administratie inbegrepen, bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 1 per 365 inwoners. Voor Stekene is dat 1 per 529 inwoners. Tussen 1994 en 2002 werd in Vlaanderen gemiddeld 58% meer uitgegeven voor politie. In Stekene was dat 0,2% minder!!

Tot daar de cijfers, in de praktijk ziet dat er als volgt uit: Een personeelslid werd betrapt op het stelen van geld. Als “straf” werd de dief een maand geschorst, met behoud van wedde om nadien bevorderd te worden. Met andere woorden, een dief wordt in Stekene door het gemeentebestuur beloond met één maand betaald verlof en daarna bevorderd. Kan het crimineler?

03 september 2006

Met de handen in de schuif

Hoe men ongestraft met de handen in de schuif kan zitten werd ons uit de doeken gedaan door schepen De Blieck in de gemeenteraad van augustus. Naar aanleiding van de feestmarkt wordt er een afzonderlijke kas aangelegd buiten toezicht van de raadsleden. De kosten die de feestmarkt met zich meebrengt worden betaald uit de gemeentekas en de opbrengst wordt verdeeld onder de ”(h) armen”
Onze bestuurders zijn door één gat niet te vangen als het er op aan komt te graaien uit de gemeentekas. Schepenen die gepensioneerd zijn verliezen hun recht op pensioen, maar de gemeente betaalt het verloren pensioen bij uit de gemeentekas. Bovendien krijgen de schepenen een gratis gsm toestel waarmee lustig getelefoneerd wordt op kosten van de gemeente. Burgemeester De Rechter telefoneerde in de eerste maand van zijn burgemeesterschap voor een kleine 20.000 Fr. op één maand! De gemeentekas wordt meer en meer gebruikt als een grote grabbelton, een sesam open u voor de 40 rovers (pardon , schepenen)

Solidariteit van de tsjeven

De Vlaamse minister-president, Yves Leterme, heeft zich onlangs laten interviewen door het Franstalige dagblad Libération. Hij legt daarin uit hoe de taalgrens tot stand kwam. Hij merkt daarbij op dat de franstaligen zich niet aanpassen ondanks de faciliteiten die voor hen in het leven geroepen werden.
“De franstaligen zijn blijkbaar intellectueel niet in staat Nederlands te leren” zei Leterme. Het is die zin die kwaad bloed zette bij de franstaligen.
Vooral in de rand rond Brussel ondervinden de Vlamingen veel last van opdringerige franstaligen. Eén van die gemeenten is Lennik.
Lennik keurde onlangs een motie goed in de gemeenteraad met de vraag aan de overheid om het kieskanton Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Lennik vraagt nu steun bij andere gemeenten om hun vraag voor die splitsing kracht bij te zetten. Ook aan Stekene werd gevraagd een gelijkaardige motie te ondertekenen. Wie dacht dat de CD&V hun minister president zouden steunen komt bedrogen uit. Uitgerekend de CD&V van Yves Leterme liet het afweten, slechts een drietal gemeenteraadsleden van die partij tekenden de motie en geen enkele schepen van de CD&V. De Vlamingen van de rand moeten dus niet rekenen op de CD&V van Stekene. Een echte tsjevenstreek zoals wij dat van de CD&V gewoon zijn.

Plannenmakers

Op de raad van 30 augustus kwamen de slecht gelegen sportvelden tegen de expresweg nog eens ter sprake. Tijdens de discussie die daaruit voortvloeide liet de burgemeester, Stany De Rechter zich ontvallen dat hij zijn buik vol heeft van planologen. Hij bedoelde daar mee de plannenmakers die het ruimtelijk structuurplan van Stekene uitgewerkt en op papier gezet hebben. Dat is dan een heel ander verhaal dan dat van Backaert in zijn fabeltjeskrant. Daar wordt gesteld dat het structuurplan een belangrijke realisatie is van de VLD. Backaert mag er dan al fier op zijn dat de VLD ers en de Gemeentebelangers niet vechtend over straat rolden. Hij moet ons eens uitleggen wat het nu is, een goed plan of een plan waar men zijn buik van vol heeft zoals zijn coalitiegenoot, Stany De Rechter, zegt.

Wie een put graaft….

Wie zeer bedreven is in het graven van putten voor een ander om er nadien zelf in te vallen is onze vriend Heyse. Maar laat ons beginnen met ons verhaal van bij het begin. In december verleden jaar kwam men op de gemeente tot de vaststelling dat er bij de dienst van de burgerlijke stand 6.812,32 euro(274.808 Fr.) tekort was.
Of brutaler gezegd: er was 6.812,32 euro van eigenaar gewisseld. Diefstal, zei Heyse, en hij sloeg de nagel zowaar op de kop. Hij had ook onmiddellijk de schuldige gevonden: de ontvanger. Want met die man had hij al langer een eitje te pellen, dat kwam hem dus goed uit. De ontvanger kreeg het zwaar te verduren. Met zijn gekende arrogantie liet Heyse er geen gras over groeien, telkens hij de gelegenheid kreeg moest de ontvanger het ontgelden.
Afdokken zult gij, aldus Heyse. Zoek u maar een goede advocaat, was nog een van zijn “goede” raadgevingen aan het adres van de ontvanger.
De gemeente legde klacht neer tegen “onbekenden” maar in de eerste plaats tegen de ontvanger. Een onderzoek werd ingesteld met alles er op en er aan van procureur tot parket. En het resultaat was…. Noppes. Tot overmaat van ramp liet de gouverneur weten dat niet de ontvanger verantwoordelijk was, maar de secretaris en het schepencollege. Zeker de schepen voor personeelszaken en dat is nog altijd Heyse. Gemeten met de maat waarmee hij anderen meet moet niet de ontvanger, maar wel Heyse afdokken. Wedden, dat daar niets van komt?

De ene dief is de andere niet

Het is niet de eerste keer dat er geld riebedebie is op de gemeente. In een recent verleden werd er iemand betrapt op diefstal. Betrapt met de handen in de schuif, als dat geen brute pech is….. Maar geen nood, hier (omwille van de mooie benen?) moest geen eitje gepeld worden. Hier geen briesende Heyse die het over afdokken had en advocaten. De “ongelukkige” werd één maand geschorst……om nadien bevorderd te worden!
Dit om maar te zeggen dat de ene dief de andere niet is.